Privacybeleid

Beste ouders/verzorgers,

U heeft het vast wel gehoord en gemerkt vandaag, 25 mei 2018, wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese regels voor bescherming van persoonsgegevens komen in de plaats van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. In deze nieuwe wet zijn de regels aangescherpt. Net zoals alle andere organisaties in Europa is Stichting KPO Sint Antonius verplicht zich aan de nieuwe wet te houden. Gelukkig is het niet zo dat we op 25 mei helemaal klaar hoeven te zijn. Wel moet duidelijk zijn wat er nog moet gebeuren en wat de planning van die activiteiten is.

Belangrijk voor nu is dat wij als professionele organisatie bewust omgaan metpersoonsgegevens en inzien welke mogelijke consequenties en risico’s er zijn als het gaat ompersoonsgegevens. Wij zullen alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Volgens de wet is er sprake van een datalek als persoonsgegevens in verkeerde handen (kunnen) vallen of kwijtraken.

Invoeringstraject AVG bij Stichting KPO Antonius

We hebben een traject ingezet dat ertoe leidt dat we in de loop van het schooljaar 2018-2019 geheel ‘AVG-proof’ zijn.
De eerste stap in dit traject is het opstellen en vaststellen van beleid rondom informatiebeveiliging en privacy in een IBP-beleidsplan. In dit document wordt beschreven wat informatiebeveiliging en privacy zijn, op welke wetten en regels het IBP-beleid is gebaseerd en wat het doel en de reikwijdte van het beleid is. Het is de kapstok voor het verdere IBP-beleid en is continu in ontwikkeling. Het IBP-beleidsplan is reeds besproken met de directeuren en het bestuur en ligt momenteel bij de GMR. Naar verwachting wordt dit beleidsplan in juni 2018 vastgesteld. Tevens wordt vóór de zomer aan alle medewerkers van onze stichting een gedragscode informatiebeveiliging voorgelegd. Tenslotte is er met veel externe partijen inmiddels een verwerkingsovereenkomst opgesteld. Hierin staat beschreven wat er wel en niet met persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers gedaan wordt.

In de komende periode zal ook aandacht worden besteed aan:

  • Het opstellen van een protocol beveiligingsincidenten en datalekken.
  • Het opstellen van een dataregister. Dit is een register waarin de verwerking van allepersoonsgegevens binnen of ten behoeve van de schoolorganisatie wordengeregistreerd.
  • Het opstellen van een autorisatiematrix. Dit is een overzicht van wie of welke rolgeautoriseerd is voor welke functie en wat die persoon wel of niet mag.

Opstellen en aanscherpen van de privacy-afspraken en procedures.

Het aanscherpen van het beleid rondom gebruik van beeldmateriaal van leerlingen.

Het opstellen van beleid rondom de informatieplicht voor ouders, medewerkers en leerlingen.

Het aanwijzen van een Functionaris voor Gegevensbescherming. Deze onafhankelijkefunctionaris is de interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen een organisatie.

Beeldmateriaal
Vooruitlopend op de implementatie van ons beleid rondom gebruik beeldmateriaal van leerlingen willen we u alvast op het volgende attenderen. Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is binnen de AVG jaarlijks toestemming van ouders nodig. Toestemmingmoet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Foto’s, filmpjes engeluidsopnames zijn namelijk ook persoonsgegevens. Zowel de school als de ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het veilig, betrouwbaar en ‘fatsoenlijk’ omgaan met dezepersoonsgegevens.

Wij kunnen en willen u niet verbieden om foto’s of filmpjes te maken. Wel vragen wij u om zichaan de volgende afspraken te houden:

  • Het maken van foto’s en filmpjes op school en het (online) delen ervan mag alleen na toestemming van de leerkracht en/of directeur.
  • Bij sportdagen, schoolexcursies of andere groeps- of schoolactiviteiten wordenafspraken gemaakt over foto’s en filmpjes en het gebruik hiervan.
  • Zet geen foto’s of filmpjes op publiekelijk toegankelijke websites of sociale media.
  • Maak alleen foto’s of filmpjes voor eigen gebruik.
  • Maak alleen een close-up foto van uw eigen kind. Op een overzichtsfoto staan immersbijna altijd ook andere kinderen, duidelijk in beeld of op de achtergrond.
  • Maak geen foto’s en filmpjes van kinderen waar uw eigen kind niet op staat.

Ten slotte
Het is algemeen bekend dat de nieuwe wet hier en daar wat knelpunten heeft qua uitvoering. Ook is voor bepaalde onderdelen nog niet bekend hoe we er, als schoolbestuur, mee om moeten gaan. Dat maakt de invoering complex.

Wij hopen op uw begrip voor een geleidelijke, maar doordachte invoering van deze nieuwe privacywet. We werken aan continue bewustwording van informatiebewaking en privacybescherming. Signaleert u zaken die volgens u en/of de wet niet meer mogen en nog niet beschreven zijn, dan hopen wij dat u ons daarop wilt attenderen.

Heeft u nog vragen of suggesties? Wij horen het graag! Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur van de school. U kunt erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om de privacy op onze scholen zo goed mogelijk te beschermen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de directies en het bestuur,

Ger Schinning,
Voorzitter KPO Sint Antonius

Privacy instellingen
Wij maken gebruik van cookies. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Via onderstaande instellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren. Houd er rekening mee dat door het niet accepteren van cookies een deel van de functionaliteit van deze website niet beschikbaar kan zijn. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring. Privacy Policy
Youtube
Laat inhoud zien van - Youtube
Vimeo
Laat inhoud zien van - Vimeo
Google Maps
Laat inhoud zien van - Google